Slándáil


Cosaint Sonraí

1.1 Ag ceangal le d'iarratas, agus chun cúntas a oscailt, iartar ort i measc sonraí eile, d'ainm, riomhphost, uimhir guthán, clarú do charr agus eolas cárta chreidmheasa, carta dochar agus sonraí dochar díreach. Úsáidtear na sonraí le haidhm do cúntas a bainistiú linn, agus d'íocaíacht na dtollaí a thógainnt. Ní bailleatar níos mó sonraí ná is gá dúinn.

1.2 Tá dhá cúntais ar fail le Eflow maidir leis a módh a taifeadta na gluaisteán atá  cláraithe linn, is é sin an cúntas clib nó an cúntas físeán. Is cuma faoin saghas cúntas atá roghnaithe, nó fiú  an bhfuil cúntas ag an úsadeir an mbóthar, deanntar griangreaf ar chuile gluastean a uasáideann an M50. Coimeádtar na íomhanna seo don cúspóir forfheidhmiú agus frieisin chun réitiú aon  aighneas maidir le aon fheithcil no cúntas.

1.3 Freisin, cuireann Eflow, áis ar fail, do chustaiméirí neamhchláraithe chun an M50 a uasáid agus chun a dtolla a íoc. I gcás custaiméirí neamhchláraithe , foinsíonn Eflow an t-ainm agus an seoladh don úinéir cláraithe don gluasteán ag uasáid an M50 ón NVDF i gcomharéir leis an t-údarás faoi leith. Freisin ballaítear sonraí cártaí chreidmheasa  is cartaí dochar maidir le custaiméirí neamhchláraithe.

1.4 Freisin is Feidir linn do sonraí a scair lenár gníomhaire, conraitheoirí agus leis na soláithraí seirbhísí maidir lis na cúiseanna áta liostaithe os cionn.

1.5 Is feidir foilsiú do chuid sonraí pearsanta le pé áhartha is gá maidir le soláthar na idirbheart comh- inobritheach in Éireann.

 1.6 Is feidir foilsiú sonraí faoin slí ina coimmeadtar do cúntas le gníomhaireacht teistiméireachtaí creidmheasa.

 1.7 Coinníodh na sonraí pearsannta a cuireann tú ar fáil dúinn agus a bailleatar nuair a uasáideann do gluastáin an M50 ar freastalaí Sanef (Emovis operations Ireland). Ghlactar chuile céimeanna (Slándáil teicniúil agus eagraíochtúil oiriúnach san aireamh) chun cosaint a dheanamh air do sonraí pearsanta. Is é Bonneagar Iompar Éireann rialaitheoir sonraí sa méid leis na sonraí seo a bhfuil próiseáilte ar son Bonneagar Iompar Éireann ag Emovis ina gcáil na próisearach.

 1.8 Más rud é ag am ar bith a sochraíonn muid do shonraí a uasáid i bealach dioffrúil is atá ráite  sa fógra cosaint sonraí nó seachas sin foilithe dhuit ag an t-am a bailítear, Cuirfimid ar Eolas thú agus beidh an rogha agat dá n-uasáidtear an eolas sa bealach nua.

 1.9 Tá an ceart agat, seachan díolúine áirithe, cóip a fháil de aon sonraí pearsanta a bhfuil ar comhad againn agus aon míchruinneas a ceartú leis. Freisin tá an ceart agat iarratas a dheanamh ar pé scriosenna  is mian leat maidir le do chuid sonraí. Más mian leat do  cearta a bhaint amach maidir le seo, le do thoil scríoch chuig Eflow Cape House Westend Office Park, Blanchardstown Dublin 15, don aird ar an oifigeach consaint na sonraí.

1.10 Ní coimmeadtar do sonraí pearsannta níos faide ná más gá dúinn. Freisin tá an ceart agat iarratas a dheanamh ar pé scriosenna  is mian leat maidir le do chuid sonraí. Géilleadh muid leis na iarratas seo a glacadh maidir leat ag aontiú le do cheartanna a baint chun aighneas a dheanamh maidir leis na sonraí atá le beith scriosta. . Más mian leat do  cearta a bhaint amach maidir le seo, le do thoil scríoch chuig Eflow Cape House Westend Office Park, Blanchardstown Dublin 15, don aird ar an oifigeach consaint na sonraí.

 1.11 Nuair a iarrtar cúntas a n-oscailt, Tugann tú ceadúnas chun do sonraí pearsanta a uasáid mar atá sonraithe sa fógra  cosaint sonraí .  

I dteagmháil linn

Is feidir dul i dteagmháil le Eflow "you first" ar line ag www.eflow.ie tríd an gúthan ar 1890 50 10 50 nó sa post ag Eflow, Cape House Westend Office park, Blanchardstown Dublin 15.

 Is é Eflow sparra saor táile ainm gnó atá ar Bonneagar Iompar Eireann.

 Tá thuile eolas a fháil maidir le consaint sonraí ar www.dataprotection.ie 

Tearmaí Uasaid suíomh Eflow

1. Ginearálta

1.1 Tá an suíomh seo I mbun gnó ag Sanef, (“emovis operations Ireland”) ar son Bonneagar Iompar Eireann. Nuair a baineann tú úsáid as an suímh (cuairt san áireamh) glacann tú leis na tearmai. Leigh go curamach na tearmai seo roimh a uasaidtear an suiomh seo, mar glacann tu leis na tearmai seo nuair uasaideann tu an siumh seo. Mura glactar leis na tearmai seo na teigh ar a suimh.

1.2 Is féidir linn na téarmai seo an athbhreithniú ag aon am. Le do thoil dean seiceál ar an suíomh chun noiteala a dheanamh ar aon athrú atá déannta ar an suíomh mar má coimmeadan tú ag uasaid an suíomh glacann tu leis na n-athrucháin seo.

1.3 Beidh na téarmaí seo faoi rialtaigh ag Rialtas Na hEireann. Beidh dlínse éiseach ag na gcuirteanna maidir le aon díspóir a tiocfaidh chun cinn ag bainnt le na téarmaí seo.

2. Inteleachta readmhaoin

2.1 Tá an ceadúnas againn chun chuile réadmhaoin intelechta (gach coipcheart, paitinni, tradmharcaí ruin na céide, agus cearta eolas rúnda, cláirithe no neamchlárithe freisin) a maireann sa suíomh Eflow. Is féidir cóip leictreónach a fháil den suíomh Eflow a fháil, aon sliocht, nó aon part don cuspóir iad a feiceal ar a ríomhaire is seachas sin, mura bhfuil se ceadaithe againn aon athrú,coip, stoireaá, foilsigh, cíos, ceadúnas, nó roint a dheanamh le haon pairt den suíomh, a nábhair freisin.

3. Eolas

3.1 Ta na habhair agus an t-eolas ata ar fail ar a siuiomh, direach cuirthe ar fail don cuspoir eolas amhain. Fad is ata gach iarracht deanta an t-eolas ceart a beith ar an suiomh againn, ni dtugtear aon iondaiocht no barantai, leirithe no le thiuscint, maidir le cuinneass no criochnulacht an suoimh.

4. Seirbhisi

4.1 Is feidir ag ar mbreithiunas fein, seirbhisi a cuir ar fail dhuit cuntas clib san aireamh.

 4.2 Coinníonn muid an ceartas chun, deireadh a chur le, baint, srian a chur le, leathnaigh no chuir in aithne aon seirbhís, agus uasdátaigh, criochnaigh aon gné den suíomh ( Do rochtan san aireamh) gan aon sonrú a thabhairt dhuit agus gan aon dilteanas.

5. Rochtan an suíomh

5.1 Uasaidfaidh muid  iarracht réasúnta chun cinntiú go bhfuil an suíomh seo oibríochtúil an t-am ar fad. Mar sinn féin, maidir leis an slí ina n-oibríonn na serbhísí seo agus an idilíonn faoi domhannda, ní feidir dearbhú  a thabhairt go mbeidh an suíomh saor ó moill, nó botúin, agus go mbeidh rochtan don suímh Eflow, cuirthe ar crochadh gan aon dearbhú a thabhairt don cuatméir. Ní beidh Eflow freagrach as aon damáste nó caillúint faoi bhun an suíomh Eflow a bheith síos.

6. Séanadh

6.1 Seachas na sonraí atá sna tearmaí agus coinníllacha,  gach iondaíach, barántaí, atá cuirthe in iúl, I gceannatar leis an suíomh nó an t-eolas atá lastuigh. Tá siad fágtha lasmuigh mar atá ceadaithe maidir leis an dlí.

7. Srian an dliteanas

7.1 Maidir leis an fírinne nach deimhnigh go mbeidh ár suíomh ag obair chuile uair gan fadhb nó go bhuil an t-eolas atá ar a suíomh i gceart freisin.Ní ghlactar aon dilteanas I gcomhar aon damáiste a fulaingtear agat.(Pé a bhuil sé díreach nó indíreach, specíalta, caillúint brabús san aireamh)  Ag teacht chun cinn maidir leis an suíomh, nó an t-eolas atá lastuigh, ( Aon botúin, aon eolas míchruinn nó easnaimh, san eolas, nó aon fadhb nó aon moill ar an nasc idilínn.)

8. Nasc Suíomhanna eile

Is Feidir linn nasc do suíomhanna eile a chuir ar fail ar an idirlíonn, atá chuirthe i lathair ag triú páirtí. Tá na nasc seo cuirthe i láthair i gcomhair do dheis amháin. Ni dheanntar aon iondaíocht maidir le aon suíomh is feidir leat rochtain tríd ár suíomh n a bhfuil nasc Eflow ann. Nuiar a bhfuil rochatan ar na suíomhanna seo, glactar leat nach bgfuil aon smacht ag Eflow maidir leis an eolas atá sna suíomh seo.

 8.1 Glactar leis an slánaíocht linn agus, muid a coimmead gan aon lucht ag baint le do mí úsaáid an suíomh, nó a séarbhísí atá lastuigh.

9. Clárú agus Slándáil

9.1 In Ord gnéithe áirithe ar an suíomh tá ort clárú linn. Tá na sonraí atá cláirithe linn tábhachtachm agus tá orthú a beith fíor. Má tá aon athrú deannta leis na sonraí le do thoil dean pé athrú is gá ar an cúntas.

 9.2 Má roghnaíonn tú nó a bhfuil ceann cuirthe ar fail dhuit, nó aon sonraí atá pairteacht lenár gnáis slándáil, tá ort gach píosa den eolas seo a caitheamh mar rúnd agus gan é a thabhairt do triú páirtithe. Aontaíonn leat muid as chuir faoi eolas má tharlaíonn aon athrú le do sonraí.

10. Ráiteas Príomháideach

10.1 Beidh sonraí pearsannta atá baillithe againn ar an suíomh próiseasta de réir an ráiteas príomháideach atá ar an suíomh againn. Le do thoil léigh an ráiteas seo go chuaramach, mar agus tú ag uasáid an suíomh seo aontaíonn leat leis na próiseas seo.


Úsáideann an láithreán gréasáin seo fianáin, trí leanúint ar aghaidh, comhaontaíonn tú lena n-úsáid.
Foghlaim níos mó faoi fhianáin agus conas iad a bhainistiú.

X