Tourist Information


Ó gach éinne ag eFlow, fáilte go hÉirinn – welcome to Ireland!

Le linn do chuid taistil má thógtar tú trí cheann ar bith den aon phointe dola déag i bPoblacht na hÉireann, tá treoir bheag ullmhaithe againn duit ar an gcaoi le do chuid dolaí a íoc má tá feithicil á tiomáint agat atá cláraithe thar lear nó feithicil Éireannach ar cíos, na háiteanna ina bhfuil dolabhóithre na hÉireann, agus conas dul i mbun teagmhála linn.

Cibé ceisteanna atá agat, tá eFlow anseo le cabhrú leat. Dá mba mhaith leat a thuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt ar ár rannóg CC. Más mian leat eolas rialtais a fháil faoi dholabhóithre na hÉireann, tabhair cuairt le do thoil ar shuíomh gréasáin Bonneagar Iompair Éireann

Ní duine as Éirinn mé. An bhfuil orm dolaí a íoc fós?

Tá. Fiú mura bhfuil cónaí ort in Éirinn, caithfidh tú íocaíocht a dhéanamh gach uair a úsáideann tú dolabhóthar. Mura n-íocann tú, gearrfar fíneálacha ort a bheidh infheidhmithe thar lear.

Cad iad na bóithre ar dholabhóithre iad?

Tá aon dolabhóthar déag i bPoblacht na hÉireann:

Conas a íocaim as dolaí in Éirinn?

Tá gnáth dhola-phláis bacainne ag deich gcinn d’aon dholabhóthar déag na hÉireann. Ach amháin sa chás go bhfuil clib leictreonach ag do ghluaisteán, beidh ort stopadh ag both an airgeadóra agus do dhola a íoc le hairgead tirim.

Is dolabhóthar gan bhacainní é an M50 i mBaile Átha Cliath, atá á fheidhmiú ag eFlow. Gabhann an trácht faoi dhroichead ceamaraí idir Acomhal 6 agus Acomhal 7, a dhéanann taifeadadh ar chláruimhreacha na bhfeithiclí. Ní mór do thiománaithe a gcuid dolaí M50 a íoc roimh 8in an lá dar gcionn, chun pionós íocaíochta déanaí de chuid €3.00 a sheachaint. Le fáil amach céard iad na rátaí a bhaineann le gach aicme feithicle, déan tagairt dár CC cuiditheacha.

Conas a íocaim as turas ar an M50 má tá ghluaisteán ar cíos á thiomáint agam?

Má tá sé i gceist agat taisteal ar an M50 i ngluaisteán atá ar cíos agat, ba chóir duit dul i dteagmháil leis an gcuideachta fruilithe gluaisteán roimh ré le fáil amach an gcumhdaíonn do chomhaontú cíosa íocaíocht muirir dola. Cuimseoidh cuideachtaí áirithe muirir dola i do bhille; ach éileoidh cinn eile ort na muirir dola go léir a íoc tú féin.

Má éilítear ort muirir dola a íoc, is féidir leat íoc as do thuras ar an M50 i dtrí bhealach simplí:

  1. Ar líne ag eFlow.ie – roghnaigh Teastaíonn Uaim Dola a Íoc ar an leathanach baile agus lean treoirlínte an leathanaigh.
  2. Go pearsanta, le hairgead tirim nó cárta, ag ceann ar bith de na hasraonta miondíola atá suite go háisiúil ar fud na tíre, ina bhfuil comhartha Payzone le feiceáil.
  3. Glaoigh ar dhuine dár ngníomhairí cairdiúla seirbhíse custaiméara ar Íosghlao: 1890 50 10 50 ó Phoblacht na hÉireann, 0845 30 15 405 ón Ríocht Aontaithe, nó +800 50 10 50 11 ó thír eile ar bith.

Cad a tharlóidh mura n-íocaim as mo thuras ar an M50 faoi 8in an lá dar gcionn?

Mura n-íocann tú as do thuras ar an M50 roimh spriocdháta íocaíochta an lae dár gcionn, tabhóidh tú muirear breise de chuid €3.00. Léigh ár gcuid CC le do thoil, chun a thuilleadh a fhoghlaim faoi íocaíocht dhéanach agus pionóis.

Euro Parking Collections ceadúnaithe chun dolaí neamhíoctha an M50 a bhailiú thar ceann eFlow ar fud Mhór-Roinn na hEorpa.

Conas ar féidir liom dul i dteagmháil le eFlow?

Is féidir dul i mbun teagmhála le ball d’fhoireann seirbhíse custaiméara eFlow go díreach trínár bhfoirm teagmhála. De rogha, déan tagairt le do thoil do na sonraí teagmhála liostaithe anseo thíos:

  • Íosghlao (ó Éirinn): 1890 50 10 50
  • Ceantar Áitiúil:  01 4610011
  • RA / TÉ: 0845 30 15 405
  • Idirnáisiúnta:            +800 50 10 50 11,  +353 1 4610122
  • Facs (ó Éirinn): 01 443 0555
  • Facs (ó lasmuigh d’Éirinn): +353 1 443 0555
  • Sa Phost: eFlow, Bosca OP 11302, Baile Átha Cliath 17, Éire

Dolabhóithre i bPoblacht na hÉireannToll Roads in the Republic of Ireland

Tá aon dholabhóthar déag i bPoblacht na hÉireann, deich gcinn astu sin a fheidhmíonn le gnáthphláis bhacainne áit ina n-íoctar muirir dola le hairgead tirim nó go leictreonach le clib; baineann mótarbhealach an M50 ar imeall Chathair Bhaile Átha Cliath – arna fheidhmiú ag eFlow – úsáid as córas dolála gan-bhacainní.

Baineann custaiméirí Clibe agus Físeáin eFlow leas as dola ar lascaine ar mhótarbhealach an M50 agus ní gá dóibh cloí le spriocdháta íocaíochta 8:00in an lá dar gcionn. Lena chois sin, tá rochtain ag sealbhóirí cuntas clibe ar na lánaí mearthaistil gan airgead tirim ag na gnáthphláis bhacainne chun turais níos gasta a éascú.

Ag baint úsáide as an treoir thíos, is féidir leat a thuilleadh eolais a fháil faoi gach dolabhóthar, lena n-áirítear a láthair agus miondealú mionsonraithe ar mhuirir de réir cineál feithicle.

Le haghaidh a thuilleadh eolais faoi dholáil bóithre in Éirinn, tabhair cuairt le do thoil ar shuíomh gréasáin an Bonneagar Iompair Éireann

Léigh ár gcuid CC le haghaidh a thuilleadh eolais ar phionóis íocaíochta déanaí agus díolúine ó mhuirir dola.

Dola Gan Bhacainní an M50

Faisnéis
Tá mótarbhealach an M50 mar dhromlach thuras comaitéireachta Bhaile Átha Cliath, agus é mar leathchiorcal thart timpeall ar an gcathair idir Seanchill i ndeisceart Chontae Bhaile Átha Cliath agus aerfort idirnáisiúnta na príomhchathrach gar do Sheantrabh.

Seachas gnáthphlás bacainne, feidhmítear an dola ag baint úsáide as teicneolaíocht eisiach um aithint chláruimhreach eFlow, a úsáideann ceamaraí físeáin atá feistithe ar dhroichead chun sonraí na bhfeithiclí atá ag gabháil thar bhráid a thaifeadadh nó a gcuid clibeanna a aithint. Ní mór muirir dola a íoc roimh 8:00in an lá dar gcionn.

Láthair
Tá dola gan bhacainn an M50 suite idir Acomhal 6 (N3 Baile Bhlainséir) agus Acomhal 7 (N4 Leamhcán).

Cineál feithicle Cláraithe le cuntas Clibe eFlow Cláraithe le cuntas Físeáin eFlow Neamhchláraithe
Gluaisteáin Free Free Free
Feithiclí seirbhíse poiblí
(le suíocháin do suas le 8 bpaisinéir)
€3.10 €2.60 €2.10
Busanna nó cóistí
(le suíocháin do níos mó ná 8 bpaisinéir)
€3.90 €3.40 €2.90
Feithicil earraí éadroma
(meáchan neamhualaithe faoi 2,000 kg)
€3.90 €3.40 €2.90
Feithiclí earraí
(meáchan neamhualaithe 2,000 go 10,000 kg)
€5.20 €4.80 €4.20
Feithiclí earraí troma
(meáchan neamhualaithe níos mó ná 10,000 kg)
€6.30 €5.70 €5.20
Aonaid tharracóra le haghaidh feithiclí altacha €6.30 €5.70 €5.20

M1 (Baile Mhic Gormáin – Mainistir Bhuithe)

Tógtha idir 1985 agus 2007, tá mótarbhealach an M1 mar chuid mhór den N1. Ag soláthar nasc díreach idir Poblacht na hÉireann agus an Ríocht Aontaithe, ceadaíonn an bóthar gluaiseacht ghasta idir Baile Átha Cliath agus teorainn Thuaisceart Éireann, ag seachthreorú láithreacha tranglaim tráchta amhail Droichead Átha agus Dún Dealgan. 

Láthair
Tá crios dolála an M1 lonnaithe idir Acomhal 7 (Baile Iúiliáin) agus Acomhal 10 (Droichead Átha Thuaidh). Tá an príomh dhola-phlás lonnaithe idir Acomhal 7 agus 8 (Damhliag), le pláis níos lú ar na rampaí isteach agus amach ag Acomhal 9 (Droichead Átha Theas).

M3 (Cluain Aodha - Ceanannas)

Faisnéis
Comhlíonta in 2010, soláthraíonn achar 51km an M3 pasáiste trí Cho. na Mí, ag nascadh Dún Búinne ar theorainn Bhaile Átha Cliath le baile stairiúil Cheanannais. Tá tionscadal an M3 ar an mbóthar aonair is costasaí a tógadh in Éirinn riamh (thart ar €650 milliún) agus an fad is faide, ag iomlánú 100lm de mhótarbhealach agus de bhóithre náisiúnta uasghrádaithe.

Láthair
Gearrtar dhá dhola ar an M3, idir Acomhal 5 (Dún Búinne) agus Acomhal 6 (Dún Seachlainn) agus arís idir Acomhal 9 (An Uaimh Thuaidh) agus Acomhal 10 (Ceanannas). 

M4 (Cill Choca– An Bóthar Buí – Cionn Átha Gad)

Faisnéis
Comhlíonta go hiomlán in 2005, cuimsíonn an M4 sciar mótarbhealaigh an N4, an príomhbhóthar náisiúnta idir Baile Átha Cliath agus Sligeach; nascann an mótarbhealach Léim an Bhradáin i gCo. Chill Dara le Cionn Átha Gad i gCo. na hIarmhí, ag seachthreorú an tranglaim tráchta i mbaile áitiúla.

Láthair

Gearrtar dolaí ar an M4 idir Acomhal 8 (Cill Choca) agus Acomhal 10 (Cionn Átha Gad), leis an bpríomh dhola-phlás lonnaithe idir Acomhal 8 agus 9 (An Bóthar Buí), agus pláis níos lú lonnaithe ar na rampaí isteach agus amach ag Acomhal 9.

M7/M8 (Port Laoise – Baile an Chaisleáin/Port Laoise An Chúlchoill)

Faisnéis
Is é an M7 an príomh-mhótarbhealach ag nascadh Baile Átha Cliath le Luimneach. Táthar tar éis amanna taistil ó Bhaile Átha Cliath go Luimneach agus a mhalairt de threo a laghdú go suntasach mar thoradh ar chríochnú an mhótarbhealaigh, le go leor bailte móra ar feadh an bhealaigh á seachthreorú anois.

Láthair
Tá dola ar an M7 idir Acomhal 18 (Port Laoise Thiar) agus Acomhal 21 (Buiríos Mór Osraí).
Baineann dola an M8 leis an áit nascann sé leis an M7, idir Acomhal 3 (Ráth Domhnaigh) ar an M8 agus Acomhal 18 (Port Laoise Thiar) ar an M7.

N6 (Gaillimh – Béal Átha na Sluaighe)

Faisnéis
Tá an N6 mar chuid de mhótarbhealach an M6, ag nascadh cathair na Gaillimhe agus baile Bhaile Átha Luain ag ceann thiar an M4, ag soláthar tairseach trastíre chun na príomhchathrach dá réir.

Láthair
Tá dola an N6 lonnaithe idir Acomhal 15 (Béal Átha na Sluaighe Thiar) agus Acomhal 16 (Baile Locha Riach).

N8 (Seachbhóthar Ráth Chormaic – Mainistir Fhear Maí)

Faisnéis

Soláthraíonn Seachbhóthar Ráth Chormaic-Mainistir Fhear Maí an N8 malairt slí áisiúil thart timpeall ar thranglam tráchta lár bhailte Mhainistir Fhear Maí agus Ráth Chormaic, ag éascú iompar níos gasta go dtí agus ó chathair Chorcaí. Comhlíonta in 2006, bhí an seachbhóthar ar an gcéad chuid de mhótarbhealach an M8 a osclaíodh freisin.

Láthair

Tá dola Sheachbhóthair an N8 lonnaithe idir Acomhal 15 (Mainistir Fhear Maí Theas) agus Acomhal 17 (Cnocán na Biolraí).

N25 (Seachbhóthar Chathair Phort Láirge)

Faisnéis

Léiríonn Seachbhóthar Chathair Phort Láirge an N25 iarracht is faide ó dheas de thionscadal “Chonair an Atlantaigh” an ÚBN, agus tá sé tar éis díol suntais nua a thabhairt do mhuintir na cathrach: Droichead na Siúire. Soláthraíonn an seachbhóthar, a osclaíodh in 2009, nasc díreach leis an M9 agus seachnaítear tranglam tráchta sa chathair.

Láthair

Is féidir teacht ar Sheachbhóthar Phort Láirge an N25 anoir aduaidh ón gcathair i bparóiste an tSléibhe Rua agus aniar aneas i bparóiste Chill Mhíodáin. Tá an dola-phlás lonnaithe idir Droichead na Siúire agus acomhal an N25 R710, i ngiorracht do Champas Thiar Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge.

Tollán Luimnigh

Faisnéis

Mar chuid de thionscadal “Chonair an Atlantaigh” na hÉireann, gabhann Tollán Luimnigh faoi Abhainn na Sionainne ar imeall Chathair Luimnigh. Tá an tollán, a osclaíodh in 2010, mar achar 675m de chuarbhóthar an N18 agus soláthraíonn sé rogha eile ar mhoilleanna féideartha sa chathair.

Láthair

Is féidir teacht ar Thollán Luimnigh ag dul ó thuaidh agus ó dheas ar feadh chuarbhóthar Chathair Luimnigh an N18. Tá an dola iníoctha ag dhá phlás: plás Chluain Maicín ag Acomhal 4 agus plás Uí Chuanach ag Acomhal 3 (a nascann an R455 agus an R455 le chéile).

Moltar do thiománaithe feithiclí tráchtála íoc ag Acomhal 4, áit atá feistithe le meaisíní bonn airde dúbailte a sholáthraíonn sóinseáil.

Droichead an Nascbhóthair Thoir

Faisnéis

Is é Droichead an Nascbhóthair Thoir an droichead deireanach ar an Life sula sroicheann sí Bá Bhaile Átha Cliath; nascann sé an Port Thuaidh leis an Rinn. Freastalaíonn an droichead, a osclaíodh i 1984, ar os cionn 22,000 feithicil in aghaidh an lae.

Láthair

Is féidir teacht ar Dhroichead an Nascbhóthair Thoir ag dul ó dheas ón bPort Thuaidh, ar feadh Cé an Phoirt Thuaidh (R801) nó Bóthar an Phoirt Thuaidh (R131) agus ag dul ó thuaidh ó thaobh na Rinne ar an R131.

Tollán Chalafort Bhaile Átha Cliath

Faisnéis

Nascann Tollán Chalafort Bhaile Átha Cliath mótarbhealaí an M50/M1 (agus Aerfort Bhaile Átha Cliath dá réir) le Calafort Bhaile Átha Cliath. Ar fhad iomlán 5.6km, tá an Tollán, a críochnaíodh in 2006, ar an tionscadal innealtóireachta sibhialta is mó i stair na hÉireann go dtí seo.

Láthair

Is féidir teacht ar Thollán Chalafort Bhaile Átha Cliath ag dul Ó Dheas ón M50/M1 Acomhal Lána na Cúlóige agus ag dul Ó Thuaidh ón nascbhóthar ó Chalafort Bhaile Átha Cliath an M50.

Baineann an dola le fad iomlán an tolláin agus tá sé iníoctha ag an bealach isteach/bealach amach Ó Dheas ag Calafort Bhaile Átha Cliath.


Úsáideann an láithreán gréasáin seo fianáin, trí leanúint ar aghaidh, comhaontaíonn tú lena n-úsáid.
Foghlaim níos mó faoi fhianáin agus conas iad a bhainistiú.

X